Fundacja

Fundacja Elektro Masters zajmuje się promowaniem i uświadamianiem społeczeństwa w zakresie odnawialnych źródeł energii. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na realizację celów statutowych oraz w niezbędnym zakresie na pokrycie kosztów działalności Fundacji. Fundacja zostaje ustanowiona dla realizacji celów społecznie użytecznych. Celem Fundacji jest działalność związana z promowaniem rozwiązań dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii oraz edukację ekologiczną w zakresie instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła dla osób indywidualnych, przedsiębiorstw oraz jednostek administracji. Fundacja realizować będzie powyższe cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

 

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest (zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności):

– 43.21.Z, Wykonywanie instalacji elektrycznych
– 33.20.Z, Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
– 43.29.Z, Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Dane fundacji:

KRS: 0000711844, NIP: 6793163070, REGON: 369183115

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

– Organizację wydarzeń promujących korzystanie z Odnawialnych Źródeł Energii,
– Prowadzenie szkoleń, warsztatów itp.
– Organizację spotkań z lokalnymi grupami działania w celu zwiększenia świadomości ekologicznych rozwiązań,
– Konferencje i seminaria organizowane dla przedstawicieli branży oraz organów administracji,
– Opracowywanie materiałów informacyjnych w zakresie OZE
– Uczestnictwo w branżowych targach
– Prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych